Skip to main content
Yin Yoga

Yin yoga är både en kraftfull och meditativ approach inom yogan där positionerna hålls länge för att komma åt kroppens bindväv och fascia. Positionerna yinyoga hålls från tre till fem minuter åt gången och det är en mycket terapeutisk praktik. I yinyogan är det betydligt färre asanas per klass än i mer aktiva stilar. Yinklasserna på yogayama delas in i två olika nivåer - Foundation och Explore.

Yin yoga is a powerful practice that targets tendons, ligaments and fascia within the body. Yin Yoga involves a relaxed practice of floor postures that are held from three to five minutes at a time. It is a very terapeutic practice. There are far fewer postures or asanas in Yin Yoga as are found in more active styles. The yin classes at yogayama are divided into two different levels - Foundation and Explore.

YIN FOUNDATION

A class covering the basics of yin yoga. The class begins with a short description of the yin yoga approach in order to practice it in a functional and safe manner. Each position is held between 3-5 minutes with the intention of reaching parts of the body in which we do not get to target in the more yang (active) styles of yoga. The foundation also strives to increase body awareness and self-reflection.

En klass inriktad på yinyogans grundläggande fokusområden samt positioner. Klassen inleds med en kort beskrivning av yinyogans förhållningssätt för att kunna praktisera på ett funktionellt och säkert sätt. Positionerna hålls mellan 3-5 minuter med intention att nå delar av kroppen vi inte tränar i de mer yang-liknande formerna av yoga, samt att öka kroppskännedom och börja möjliggöra självreflektion.

YIN EXPLORE

For students who are familiar with the basic concepts outlined in Yin Foundation and want to deepen their practice. In this class, more time is spent on the subtle aspects of the practice, which is associated with longer periods of silence. You are given the opportunity to deeper the connection with your individual anatomical possibilities of each position, as well as the opportunity to explore how you relate to the sensations in your body and mind when we extend the time in each position. The class includes guided meditation.

För dig som är bekant med de grundläggande begrepp som beskrivs i Yin Foundation och vill ta din praktik vidare. I denna klass ägnar vi mer tid åt de subtila aspekterna i praktiken som är förenat med perioder av längre tystnad. Du får möjlighet till en djupare kontakt med dina individuella anatomiska förutsättningar i positionerna, samt möjlighet att utforska hur du förhåller dig till sensationer i kropp och sinne när vi förlänger tiden i varje position. Klassen innehåller guidad meditation.

 

YOGAKLASSER

Mer om Ayurveda

Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Läs mer om Ayurveda »

Kontakt

Yogayama AB
Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm

info@yogayama.se
www.yogayama.se

Org. nr: 556646-8277

Vårt Nyhetsbrev